Všeobecné obchodní podmínky (jsou nedílnou součástí smluvního vztahu)


1. Zasláním předběžné objednávky, nebo informací k posouzení objednávky, souhlasí zasilatel / objednavatel / zadavatel, (dále jen objednavatel) se zpracováním dat a informací provozovatelem portálu Dlužíci.cz, nebo jím pověřených osob. (dále jen Dlužíci.cz)

2. Objednavatel souhlasí s tím, že Dlužíci.cz provádějí ověřování zaslaných informací jeho jménem.

3. V případě uzavření objednávky postupuje objednavatel práva k jednání pro Dlužíci.cz svým jménem s dlužníkem a souvisejícími osobami a organizacemi ohledně dluhu - závazku - pohledávky.

4. Dlužíci jednají jeho jménem a v jeho zastoupení. Výkonem předání upomínky  v jakékoliv formě se rozumí kontaktování dlužníka jménem věřitele jako by to byl on sám. Dlužíci na samotný úkon využívají další smluvní pracovníky, kteří provádí konkrétní činnost jménem zastoupeného.

5. Objednavatel nese právní odpovědnost za poskytnuté informace, zejména: identifikace dlužníka, výše dluhu, informace o pohledávce a dále stvrzuje, že jím uvedené a poskytnuté informace jsou pravdivé. V případě, že uvede nepravdivé údaje na podkladě kterých bude proveden úkon provozovatelem Dlužíci.cz nese plnou odpovědnost za případné škody, náhrady škod a další, vzniklé v souvislosti s inkasní služnou, doručováním upomínek a dalších úkonů souvisejících s činností Dlužíci.cz vůči osobě (právnické či fyzické) na kteoru byl Dlužík najat.

6. Poskytnutí vědomě nepravdivých údajů je sankciováno poplatkem 100.000,-Kč, který uhradí objednavatel provozovateli služby Dlužíci.cz, jako kompenzaci za vynaložený čas a náklady vzniklé s přípravou, nebo provedením služby. Tato částka je splatná do 30 dní od ukončení ověřování objednávky - vypovězení smlouvy - ukončení inkasní činnosti, nebo doručování upomínek Dlužíci.cz z výše uvedeného důvodu. Informace o ukončení je zaslána na kontaktní email, ze kterého byla zaslána objednávka/předběžná objednávka a dále je pohledávka vůči objednavateli zveřejněna na portálu Dlužíci.cz

7. Po vyhodnocení předběžné objednávky je proveden návrh smlouvy. Smlouva je platná po podpisu obou stran.

8. Další body všeobecných podmínek mohou být upřesněny a specifikovány v jednotlivých smlouvách.